Повідомлення про розрахунки з учасниками ПДІФЗТ "Центавр" ТОВ "КУА "УПІ Капітал"

10.09.2014 00:30

Повідомлення про розрахунки з учасниками пайового диверсифікованого інвестиційного закритого типу "Центавр" ТОВ "КУА "УПІ Капітал" у зв’язку з ліквідацією Фонду

 

Ліквідаційна комісія пайового диверсифікованого інвестиційного фонду закритого типу "Центавр" (надаліФонд) повідомляє, учасників про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надаліПовідомлення).

1. Повне найменування КУА:Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "УПІ Капітал".

2. Повна назва Фонду:Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд закритого типу "Центавр".

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду:10.09.2014р.

4. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду:у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шляхом його ліквідації за згодою всіх його учасників.

5. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок:Протягом строку, зазначеному у цьому Повідомленні учасники Фонду подають заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду. Заявки приймаються за місцезнаходженням ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду протягом 60 календарних днів з дати опублікування цього Повідомлення. У разі якщо до закінчення строку прийому заявок на викуп усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії. Форма заявок встановлена згідно з додатком №5 (для фізичних осіб) або додатком №6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013р. Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2073 від 01.10.2013р. неможливе.

6. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами та розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією. Розрахунки здійснюватимуться протягом десяти робочих днів. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду станом на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу на 10.09.2014р. Грошові кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються в першу чергу вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України; в другу чергузадовольняються вимоги кредиторів КУА Фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю Фонду; після чого здійснюються виплати учасникам Фонду пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, що їм належать. Розподіл коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто або через свого представника, опікуна, піклувальників) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду (фізична особа) – паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), документ, який підтверджує відкриття рахунку у банківській установі; представник учасника Фондупаспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду.

7. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані:У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки про викуп у строку, зазначені у Повідомленні, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування грошових коштів. Депонування коштів, що залишилися за непред’явленими до викупу у встановлений строк інвестиційних сертифікатів здійснюватиметься шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особивласника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особивласника інвестиційних сертифікатів Фонду. Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів Фонду, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з метою розрахунків з учасниками, які пред’явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія Фонду та КУА зобов’язані забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати депонованих коштів.

8. Місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:Місцезнаходження ліквідаційної комісіїтакож місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду – м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, буд.23, 1 поверх, кім. №8 та №9; тел. (056) 713-81-01 (з 09-00 до 18-00, перерва з 13-00 до 14-00).

 

 

Голова ліквідаційної комісії

ПДІФЗТ "Центавр"                                                                                                  Голік Євген Володимирович


Вход в систему

Забыли пароль?